Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Aeg L 76275 Fl

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Aeg L 76275 Fl są przeznaczone do użytku w służbie zdrowia. Zawierają one wszystkie niezbędne informacje, aby pracownicy służby zdrowia mogli wykonywać swoje obowiązki w bezpieczny, skuteczny i zgodny z przepisami sposób. Instrukcje te obejmują wszystkie ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zakresu obowiązków, wymagań dotyczących sprzętu, procedur i innych ważnych czynników. Instrukcje te mają na celu zapewnienie pracownikom służby zdrowia wszystkich niezbędnych informacji, aby mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób profesjonalny i bezpieczny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Aeg L 76275 Fl

Wynagrodzenie za czas izolacji to co do zasady wynagrodzenie chorobowe, które dla personelu medycznego równa się 100% wynagrodzenia. Co z chorobowym, które zostało wypłacone w wysokości 80% we wrześniu, październiku i listopadzie? Czy zostanie wyrównane?

Wysokość wynagrodzenia personelu medycznego za czas izolacji

Zadzwoniła pani pracująca jako pielęgniarka na oddziale covidowym. Zaraziła się wirusem i przebywa na izolacji. Pyta w jakiej wysokości dostanie świadczenie, ponieważ 5 września 2020 r. „wygasła” ustawa o 100% świadczeniu chorobowym dla personelu medycznego walczącego z pandemią.

Problem ze świadczeniami, o które pytała obywatelka, polega na tym, że (stan prawny na dzień 25 listopada 2020 r. ) ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która została podpisana przez Prezydenta na początku listopada nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, więc nie obowiązuje. Miała ona przywracać prawo do 100% świadczenia chorobowego dla lekarzy i personelu medycznego, które od września było zmniejszone w wyniku luki prawnej [red. ustawa została opublikowana 28 listopada i weszła w życie 29 listopada 2020 r. ] i w efekcie otrzymywali oni świadczenie w wysokości 80% wynagrodzenia zgodnie z ogólnymi zasadami prawa pracy.

O negatywnych konsekwencjach niepublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował już 12 listopada 2020 r. w piśmie do Prezesa Rady Ministrów (V. 7018. 992. 2020) jednak, jak dotychczas, bez efektów.

Ustawa ta miała naprawić powstałą lukę prawną, która powodowała, że świadczenia dla medyków nie były równe 100% wynagrodzenia, bo wprowadzała zapis, że:

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje prawo do 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”. Przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 5 września 2020 r.

Wyrównanie chorobowego w wysokości 80% otrzymanego we wrześniu, październiku i listopadzie

Co więcej, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 28 października 2020 r. będzie można się starać o wyrównanie świadczeń, jeśli otrzymaliśmy świadczenie chorobowe w wysokości 80%. Przepis ten mówi, iż:

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych ubezpieczonych, o których mowa w art. 4ea i art. 4g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach…, za okres przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych przepisów jest niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z art. o szczególnych rozwiązaniach... Przeliczenie podstawy następuje na wniosek ubezpieczonego.

Reklama

Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami

Zachęcamy do nadsyłania na adres mailowy: intencje@dsz. pl próśb, które będą omadlane w każdą środę od godziny 14:30 do 15:00 w kaplicy szpitalnej w Nowej Soli.

Do wysłania prośby możesz także wykorzystać poniższy formularz.

Instrukcja bhp jako tarcza

�rodki ochrony indywidualnej bywaj� nazywane ostatni� lini� obrony pracownika - gdy nie da si� zastosowa� rozwi�za� i technologii bezpiecznych i gdy �rodki ochrony zbiorowej nie s� wystarczaj�ce. Natomiast instrukcja bhp - kt�rej po�wi�cili�my w znacznej mierze ubieg�oroczn� konferencj� ATESTU - jest swoist� tarcz�, kt�ra chroni pracownika, ale tylko pod pewnymi warunkami: musi by� dobrze przygotowana, zrozumia�a i stosowana. S�u�ba bhp nie musi i nie powinna tworzy� instrukcji, ale - tak jak w przypadku oceny ryzyka - powinna si� anga�owa� w ich powstawanie, sprawdza� poprawno�� i stosowanie ich przez pracownik�w. Mo�e te� podpowiada� pracodawcom i pracownikom ciekawe rozwi�zania, w��cza� tematyk� instrukcji w cykl szkole� bhp w zak�adzie.

11. konferencj� ATESTU "BHP 3. 0 - stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka" (Wis�a, 21-23 listopada 2018 r. ) starali�my si� zorganizowa� tak, aby w maksymalnym stopniu dopu�ci� do g�osu jej uczestnik�w i umo�liwi� wymian� do�wiadcze�. St�d organizacja warsztat�w, paneli konsultacyjnych na stoiskach partner�w, stolika eksperta - w formule dialogowej i zach�caj�cej do rozmowy. Uczestnicy mogli r�wnie� wzi�� udzia� w dyskusji panelowej, kt�ra odby�a si� pierwszego dnia konferencji, oraz debacie, podsumowuj�cej trzydniowe obrady.

21 listopada odby�a si�, wie�cz�ca pierwszy dzie� konferencji dyskusja panelowa pod tytu�em "Instrukcja bhp - reaktywacja". Prowadzi� j� Bogus�aw Zi�dalski, kt�ry wcze�niej wyg�osi� wyk�ad plenarny: "Instrukcja bhp - wymagany dokument czy praktyczne narz�dzie? ". Opr�cz niego w dyskusji uczestniczy�o czterech panelist�w: Ma�gorzata Majka - kierownik dzia�u bhp w Uniwersytecie Jagiello�skim, Piotr Kaczmarek - w�a�ciciel firmy doradczo-szkoleniowej, Bogus�aw Solawa - inspektor pracy z Krakowa, Marcin Ulaniuk - praktyk, specjalista ds. bhp. Do rozmowy aktywnie w��czali si� uczestnicy konferencji.

Psychologia bezpiecze�stwa pracy

Warsztaty "Psychologia bezpiecze�stwa pracy. Jak rozmawia� z pracownikami o �amaniu zasad" sk�ada�y si� z dw�ch cz�ci. Pierwsz� po�wi�cili�my tematowi zachowania: czym jest zachowanie? Jak je obiektywnie obserwowa�? Dlaczego zachowujemy si� w pracy niebezpiecznie? Jak motywowa� do bezpiecznych zachowa�? Pracowali�my r�wnie� z krzyw� Kirschstein&Partner, kt�ra opisuje etapy rozwoju kultury bezpiecze�stwa. Uczestnicy analizowali swoje firmy i zastanawiali si�, na kt�rym szczeblu rozwoju kultury bezpiecze�stwa s� ich organizacje oraz jakie dzia�ania rozwojowe powinny one podj��. Szczerze rozmawiali o s�abych punktach w ich organizacjach, ale r�wnie� wymieniali si� stosowanymi ju� dobrymi praktykami. Druga cz�� po�wi�cona by�a prowadzeniu rozm�w z pracownikami. Uczestnicy na podstawie �wiczenia opracowali zasady prowadzenia rozm�w z pracownikami. Metody prowadzenia rozm�w doskonalili podczas kolejnych �wicze�. Zagrali r�wnie�, na razie jako jedyni, w opracowan� przez nas dla firmy Smurfit Kappa Polska gr� komunikacyjn�. Jej celem by�o prze�wiczenie pyta� otwartych, wskazanie przyk�ad�w temat�w do rozmowy oraz pokazanie, �e rozmowy na temat bezpiecze�stwa mog� mie� now�, ciekaw� form� - z wykorzystaniem zdj��, hase� i pyta�. Na gr� uczestnicy zareagowali bardzo pozytywnie. Prowadzi�am warsztaty podczas konferencji ATESTU drugi raz. Bardzo lubi� te zaj�cia. Gromadz� one w jednym miejscu pracownik�w s�u�by bhp z r�nych bran�, z ma�ym i du�ym sta�em pracy, r�nymi pomys�ami i pogl�dami. Uczestnicy s� otwarci na dzielenie si� wiedz� i swoimi do�wiadczeniami. S� te� jednak wymagaj�cy - dopytuj�, otwarcie wyra�aj� swoje w�tpliwo�ci lub m�wi�, gdy si� z czym� nie zgadzaj�. Jest to bardzo dobre i pozytywne do�wiadczenie dla mnie jako prowadz�cej.

Justyna Pok�adnik

Czy instrukcja bhp powinna by� kr�tka i konkretna, a mo�e rozbudowana i precyzyjna? Najwa�niejsz� cech� instrukcji jest jej kompletno��, a to w jakiej formie wyst�puje, zale�y od tego, w jakim celu b�dzie u�ywana: instrukcje rozbudowane s�u�� do studiowania, pog��biania wiedzy, analizowania problemu, natomiast ich skr�ty mog� wisie� na stanowiskach pracy, w celu bie��cego przypominania podstawowych informacji. Podczas dyskusji podkre�lano te�, �e instrukcje powinny by� kr�tkie i konkretne po to, by lepiej s�u�y� pracownikom; �e nawet w odniesieniu do skomplikowanych maszyn nale�y d��y� do tworzenia wyci�gu najistotniejszych kwestii z zakresu obs�ugi. Wa�ne jest, by wyczerpywa�y zagadnienie w takim stopniu, aby zapobiega� wypadkom. Musz� by� dost�pne na stanowiskach, w miejscach wykonywania pracy, �eby pracownicy w ka�dej chwili mogli po nie si�gn��. Kr�tka instrukcja jest wystarczaj�ca pod warunkiem jej dobrego i rzetelnego wykonania. Wywi�za�a si� te� dyskusja na temat powi�zania szkolenia stanowiskowego z instrukcjami bhp oraz uregulowania w firmach zagadnienia tworzenia, opiniowania i funkcjonowania instrukcji. pl/pictures/2019/19021c. jpg"/>

Co zrobi�, �eby pracownik nie tylko zapozna� si� z instrukcj�, ale r�wnie� j� zrozumia�? Oczywi�cie, opracowa� j� tak, aby by�a zrozumia�a, ale to mo�e nie wystarczy�. Mo�na tak jak si� to robi w przypadku zaj�� ze studentami: nakaza� dwukrotne zapoznanie si� z instrukcj�, w tym jedno wsp�lne (w grupie, z prowadz�cym, sprawdzaj�c od razu rozumienie). Jednak zwykle nie kontroluje si� tego, czy pracownicy rozumiej� instrukcje, gdy� o�wiadczenie o zapoznaniu si� z ni� s�u�y w praktyce innym celom, np. w wypadku sprawy s�dowej. G�osy z sali potwierdzi�y potrzeb� praktycznej weryfikacji znajomo�ci instrukcji i umiej�tno�ci poprawnego, zgodnego z przepisami i zasadami bhp wykonania pracy.

Kolejne wypowiedzi dotyczy�y niezgodno�ci w t�umaczeniach instrukcji i komplikacji w dotarciu ze zrozumia�ym przekazem do obcoj�zycznych pracownik�w. M. Majka na przyk�adzie UJ zapozna�a s�uchaczy z problemem przygotowania instrukcji do skomplikowanej aparatury naukowej. Oryginalna jest wersja angielska i studenci oraz pracownicy ze wzgl�du na angielski interfejs urz�dzenia wol� j� w takiej formie. Zwykle taka instrukcja jest bardzo obszerna, wi�c t�umaczenie ca�ej by�oby k�opotliwe i kosztowne. Z�otym �rodkiem okaza�o si� przygotowanie odpowiednich wk�adek z t�umaczeniami najistotniejszych (ze wzgl�du na bhp) miejsc dokumentu.

O wypadkach przy stoliku eksperta

Uwa�am, �e formu�a "stolika eksperta" sprawdzi�a si� po raz kolejny. Kilkana�cie os�b, kt�re postanowi�y skorzysta� z tego elementu konferencji, mia�o uzasadnione w�tpliwo�ci co do jednoznacznej interpretacji ich problem�w zwi�zanych z prawid�owo�ci� prowadzonych post�powa� powypadkowych. W�r�d wielu problem�w znalaz�y si� m. in. :

- Poszkodowany w �pi�czce - czeka� na popraw� stanu zdrowia czy korespondowa� z rodzin�?

- Brak odbioru przesy�ek przez poszkodowanego zamieszkuj�cego w innym rejonie kraju a obligatoryjne terminy.

- Kwestionowanie przez ZUS stwierdze� zespo��w powypadkowych.

- Zasady post�powania przed s�dem pracy.

- Przyczyna po�rednia, przyczyna bezpo�rednia, skutek - podobie�stwa i r�nice.

Reakcje os�b korzystaj�cych ze "stolika" pozwalaj� na stwierdzenie, �e znaczna cz�� problem�w, o ile nie zosta�a ca�kowicie rozstrzygni�ta, to przynajmniej w jakim� stopniu rozja�niona. Bezpo�redni kontakt podczas rozmowy przy stoliku stwarza swobodniejsz� atmosfer� w por�wnaniu do wyk�adu czy nawet kilkuosobowych zaj�� warsztatowych, rozmowa nie ma ogranicze� czasowych i pozwala na spokojne rozwi�zanie nawet skomplikowanego problemu.

Andrzej Nowak

Gotowe instrukcje (z ��tym paskiem) kupowane przez pracodawc�w i wieszane w pomieszczeniach pracy, na stanowiskach, przy maszynach zwykle nie nadaj� si� do niczego. Nikt (��cznie z samym kupuj�cym) ich te� nie czyta. (Mo�e i dobrze, wi�cej by�oby zamieszania spowodowanego pr�b� stosowania ich og�lnych, "jedynie s�usznych" i "u�rednionych" wskaza�). Sprzeda� gotowych instrukcji w lokalnych punktach handlu artyku�ami bhp wzrasta nagle w przypadku zbli�aj�cej si� kontroli PIP w okolicznych zak�adach. Inspekcja zaczyna interesowa� si� instrukcjami dopiero, gdy dojdzie do wypadku ci�kiego, zbiorowego lub �miertelnego.

�le opracowana i/lub niestosowana instrukcja mo�e s�ono kosztowa� - to w kontek�cie rozkr�caj�cego si� rynku proces�w cywilnych i odszkodowa� po wypadkach przy pracy. Amerykanie ju� wiedz�, �e uchybienia zwi�zane z bezpiecze�stwem pracy mog� sko�czy� si� potrzeb� wyp�acania bardzo wysokich odszkodowa�, co zwyczajnie nie op�aca si� firmom.

Ergonomiczne czynniki ryzyka

Rzeczywisty zakres merytoryczny warsztat�w "Ergonomiczne narz�dzia do oceny obci��enia fizycznego" w stosunku do zaplanowanego (om�wienie i praktyczne prze�wiczenie konkretnych metod oceny obci��enia) uleg� pewnej modyfikacji. Tym niemniej zasadniczo mo�na uzna�, �e dosy� szczeg�owe przedstawienie zmian, jakie wprowadzono w nowym rozporz�dzeniu dotycz�cym transportu r�cznego te� stanowi swego rodzaju ergonomiczne narz�dzie do oceny obci��enia fizycznego. W ramach warsztat�w prze�wiczono praktycznie zastosowanie dw�ch bli�niaczych metod oceny ryzyka rozwoju dolegliwo�ci ze strony uk�adu ruchu - RULA i REBA, w zasadzie dobrze znanych uczestnikom warsztat�w, ale z niewiadomych wzgl�d�w w praktycznej dzia�alno�ci rzadko wykorzystywanych. Sk�onno�� prowadz�cego warsztaty do dygresji oraz zapotrzebowanie spo�eczne uczestnik�w spowodowa�o, �e znacz�ca cz�� warsztat�w po prostu oscylowa�a wok� ergonomicznych czynnik�w ryzyka - wspomnianego ju� transportu r�cznego (poza samymi przepisami przedstawione zosta�y poprawne techniki podnoszenia wraz z przyk�adow� procedur� wykonywania czynno�ci przemieszczania przedmiot�w z punktu A do punktu B) czy problem�w zwi�zanych z powtarzalno�ci� ruch�w roboczych. Przedstawiono tak�e przyk�ady rozwi�zywania problem�w zwi�zanych z obci��eniem mi�niowo-szkieletowym - zar�wno te godne polecenia, jak i te, kt�re naprawd� nie powinny znale�� na�ladowc�w. I chocia� nie by�o to przemy�lan� wcze�niej intencj� tw�rc�w warsztat�w (redakcji ATEST oraz prowadz�cego), wydaje si�, �e koncepcja warsztat�w polegaj�ca na podziale ich czasu na dwie cz�ci - sformalizowan� (np. przedstawienie konkretnych metod czy sposob�w radzenia sobie z konkretnymi problemami) oraz bardziej dowoln� (rzecz jasna w ramach og�lnego zakresu warsztat�w) - wynikaj�c� w szczeg�lno�ci z potrzeb uczestnik�w jest rozwi�zaniem dobrym, �eby nie powiedzie� ergonomicznym. A zw�aszcza w sytuacji, gdyby uczestnicy jeszcze przed spotkaniem przygotowali nurtuj�ce ich pytania i przes�ali wcze�niej do prowadz�cego.

Zbigniew J�wiak

23 listopada odby�a si�, podsumowuj�ca ca�� konferencj�, debata pt. "Quo vadis s�u�bo bhp? ". Zastanawiali�my si� nad tym, jak w praktyce wygl�da usytuowanie s�u�by bhp w firmach i instytucjach. Czy zawsze podlega prezesowi, w�a�cicielowi, ministrowi? A je�li nie, to czy jest to z�y uk�ad. Okazuje si�, �e nie zawsze, �e i w innych uk�adach - cho� jest to niezgodne z przepisem - mo�na dobrze i skutecznie funkcjonowa� (wiele zale�y zar�wno od samego pracownika s�u�by bhp, jak i od kultury organizacyjnej firmy). Gor�cym tematem okaza�y si� szkolenia okresowe bhp. Jedni szkol� w swoich zak�adach, ale za dodatkowe pieni�dze, inni bez, bo pracodawca "�adnie prosi". Gdy jedna z uczestniczek konferencji zwr�ci�a na to uwag� kontroluj�cej zak�ad inspektor pracy, to us�ysza�a, �e tak si� utar�o. Ten g�os sta� si� przyczynkiem do narzekania na brak wsparcia, kt�rego s�u�ba bhp mog�aby oczekiwa� od PIP.

Dyskutanci stwierdzili te�, �e rzadko otrzymuj� wsparcie od spo�ecznych inspektor�w pracy. G�os w dyskusji: "Od siedmiu lat temu samemu spo�ecznemu inspektorowi pracy podaj� rocznie trzy terminy szkole�, �eby si� chocia� raz wybra�, poniewa� chc� mie� kompetentnego partnera w zak�adzie pracy. Natomiast m�j kochany spo�eczny na wszystkie moje namowy odpowiada: on wie to co potrzeba. Co nie zmienia faktu, �e co chwil� przychodzi do mnie, pyta o przepisy, po czym idzie do dyrektora generalnego i powtarza moje s�owa".

Warsztaty z IBWRB

Uczestnikami warsztat�w byli g��wnie przedstawiciele s�u�by bhp, kt�rzy oczywi�cie co do zasady nie opracowuj� instrukcji bezpiecznego wykonywania rob�t budowlanych, ale cz�sto sprawdzaj� je i konsultuj�. Bior�c pod uwag� ogromny zakres rozwi�za� technicznych zabezpiecze� na budowie poprowadzili�my warsztaty, formu�uj�c konkretne problemy i prowadz�c z uczestnikami dyskusje w celu ich rozwi�zania. W przepisach nie ma wytycznych dotycz�cych tworzenia IBWRB. Rozmowy podczas warsztat�w pokaza�y, �e w poszczeg�lnych firmach panuje du�a dowolno�� w tym zakresie. Niekt�rzy - naszym zdaniem s�usznie - okre�laj� za pomoc� wewn�trznych regulacji form� i tre�� tej instrukcji. Za niepokoj�ce uwa�amy to, �e wykonawcy traktuj� t� instrukcj� zbyt og�lnie, skupiaj� si� bardziej na wyposa�eniu pracownika w narz�dzia i materia�y, odchodz�c od istoty instrukcji, kt�rej zadaniem jest precyzyjne i jednoznaczne rozstrzygni�cie, w jaki spos�b techniczny i organizacyjny okre�lone zadanie budowlane ma zosta� wykonane bezpiecznie. W trakcie warsztat�w na wielu konkretnych przyk�adach budowalnych wskazano najpierw dost�pne sposoby bezpiecznej pracy, a nast�pnie przyk�ady sformalizowania tego w IBWRB.

Marcin Korta, Dariusz Kulesza, Robert Pasikowski

Pojawi� si� tak�e temat zmian dotycz�cych zniesienia obowi�zku przeprowadzania szkole� okresowych w dziedzinie bhp dla wybranych grup pracownik�w administracyjno-biurowych oraz podniesienia limitu pracownik�w - z 20 do 50 - umo�liwiaj�cego pracodawcy samodzielne wykonywanie zada� s�u�by bhp. Zmiany wesz�y w �ycie 1 stycznia br. - piszemy o nich na str. 36. W tym kontek�cie zadano pytanie: kto powinien inicjowa� propozycje zmian na korzy�� s�u�by bhp? Okazuje si� bowiem, �e nie ma ona zbyt wielu sojusznik�w. ATEST anga�owa� si� m. w pr�by reformy szkole� bhp, niestety daremne. pl/pictures/2019/19021d. jpg"/>

Du�ym zainteresowaniem cieszy�o si� zagadnienie uzyskiwania kwalifikacji do pracy w s�u�bie bhp. Dwie przyk�adowe wypowiedzi: "Podczas studi�w podyplomowych, po drugich zaj�ciach, pani prowadz�ca poprosi�a �ebym zosta� i poda� jej indeks, to ona mi wpisze zaliczenie, �ebym si� ju� wi�cej nie odzywa�" oraz "Jest ca�a masa behapowc�w po studiach zaocznych, podyplom�wkach, dla kt�rych istotne by�o uzyskanie papieru po to, by kasowa� 15, 20 z�otych za szkolenie i nic wi�cej ich nie interesuje. Od kilku lat staramy si� w naszym �rodowisku zmarginalizowa� t� grup� ludzi, natomiast nie ma, odnosz� takie wra�enie, woli ca�ego �rodowiska s�u�by bhp, by zrobi� z tym porz�dek".

Jak wida�, poziom kszta�cenia przysz�ych pracownik�w s�u�by bhp pozostawia wiele do �yczenia. Zastanawiano si� wi�c nad wprowadzeniem obowi�zkowego pa�stwowego egzaminu dla s�u�by bhp (pomys� ten zosta� przed laty sformu�owany na �amach ATESTU).

Z dyskusji podczas konferencji wynika, �e na wysoki poziom pracy s�u�by bhp i dobr� jako�� instrukcji bhp nie ma prostego przepisu. �e wiele zale�y od zaanga�owania behapowc�w, �wiadomo�ci pracodawc�w i pracownik�w. Na wsparcie instytucji i zmiany w przepisach nie bardzo mo�emy liczy�. Tylko porz�dna behapowska robota przyczynia si� do poprawy w omawianych zakresach.

Cieszymy si�, �e obydwie dyskusje zgromadzi�y licznych zainteresowanych, �e uczestnicy naszej konferencji ch�tnie dziel� si� do�wiadczeniami, podpowiadaj� kole�ankom i kolegom, jak radz� sobie z konkretnymi problemami. W naszej dziedzinie bez wsp�pracy nie ma szans na sukces. (pk, rk)

Dodaj sw�j komentarz


Katarzyna Krukowska: Szukam kontaktu do pana Tomasza Kosmowskiego, kt�ry by� na konferencji. Zgubi�am wizyt�wk�. (2022-01-10)


Dodaj sw�j komentarz
 

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Aeg L 76275 Fl

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Aeg L 76275 Fl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Aeg L 76275 Fl